Povinně zvřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název: Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
2. Důvod a způsob založení:
Dne 1.1.1989 vzniklo Městské kulturní středisko Tišnov rozhodnutím MěNV v Tišnově ze dne 16.12.1988, jako samostatná státní příspěvková organizace.
Sídlem organizace je Mlýnská 152, Tišnov 666 01. Organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků a jiných právních povinností odpovídá Organizace svým majetkem.
  Jeho základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je formou služeb a na základě požadavků města Tišnova sloužit k uspokojování občanů v oblasti zájmové činnosti, péče o kulturně společenský život a zábavu a zabezpečovat úkoly kulturního rozvoje města.
Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat tyto doplňkové činnosti: kavárenská činnost, výlep plakátů, zprostředkovatelská činnost (krátkodobé nájmy sálů vč. zařízení)
Nadřízeným orgánem organizace je Město Tišnov. Navenek zastupuje organizaci ředitel.
Hlavní a doplňková činnost je oddělena důsledným střediskovým sledováním nákladů a výnosů na tyto dvě činnosti.
Organizace je od 1.11.2015 plátcem DPH.
Financování běžné činnosti organizace je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotná organizace se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem příjmů a výdajů (nákladů a výnosů).
3. Organizační struktura: naleznete https://www.mekstisnov.cz/sites/default/files/organizacni_struktura_2018...
4. Kontaktní spojení:
  o Kontaktní poštovní adresa: Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov 66601
  o Adresy středisek pro osobní návštěvy: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
  o Otevírací hodiny sekretariátu:
      Pondělí a středa 8.00 - 17:00 (polední přestávka 12-13 hod), pátek 8:00 - 12:00
  o Telefonní čísla: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
  o Adresa internetové stránky:  https://www.mekstisnov.cz/
  o Další elektronické adresy: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
5. Případné platby lze poukázat: KB Brno-venkov 41937641/0100
6. IČO: 49457543
7. DIČ: CZ49457543
8. Dokumenty?
      Seznamy hlavních dokumentů:
     https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas
      Rozpočet: naleznete  https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas
9. Žádost o informace: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas
10. Příjem žádostí a dalších podání:
  1. Sekretariát MěKS
  2. Elektronicky emailem na posta@kulturatisnov.cz
11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se podávají povinnému subjektu způsoby uvedenými pro příjem žádostí a dalších podání. Povinný subjekt je následně povinen odvolání předložit spolu se spisovým materiálem do 15 dnů ode dne jeho doručení svému nadřízenému orgánu, jímž je město Tišnov.
12. Formuláře: povinný subjekt nepoužívá 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: povinný subjekt nepoužívá
14. Předpisy:
  o Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  o Vydané právní předpisy: povinný subjekt nepoužívá
15. Úhrady za poskytování informací:
  o Sazebník úhrad za poskytování informací:  Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  o Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: povinný subjekt nepoužívá
16. Licenční smlouvy:
  o Vzory licenčních smluv povinný subjekt nepoužívá
  o Výhradní licence povinný subjekt nepoužívá
17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas