Povinně zveřejňované informace

GDPR

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ
 1. Ochrana osobních údajů subjektu údajů, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů (dále též jen Správce) informuje subjekt údajů (dále též jen Klient), že za účelem naplnění kupní smlouvy, smlouvy o dílo a jakýchkoliv jiných smluvních ujednání a povinností vyplývajících z daňových předpisů a dalších předpisů zejména upravující knihovnictví a dále z oprávněného zájmu správce bude zpracovávat osobní údaje Klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografii (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Aktuální seznam lhůt je umístěn v každé pobočce MěKS a na webových stránkách.
 3. Správce informuje Klienta, že může Správce požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též Klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má Klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává zejména smluvním partnerům a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 5. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 6. Správce informuje Klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je Klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 7. Správce, Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:
 • Korespondenční adresa Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601
 • Emailová adresa info@kulturatisnov.cz
 • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Jan Brdíčko - ředitel
 • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kubečka & Prokop, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 036 90 121sídlem Praha, Kladská 5, 12000

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název: Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
2. Důvod a způsob založení:
Dne 1.1.1989 vzniklo Městské kulturní středisko Tišnov rozhodnutím MěNV v Tišnově ze dne 16.12.1988, jako samostatná státní příspěvková organizace.
Sídlem organizace je Mlýnská 152, Tišnov 666 01. Organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků a jiných právních povinností odpovídá Organizace svým majetkem.
  Jeho základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je formou služeb a na základě požadavků města Tišnova sloužit k uspokojování občanů v oblasti zájmové činnosti, péče o kulturně společenský život a zábavu a zabezpečovat úkoly kulturního rozvoje města.
Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat tyto doplňkové činnosti: kavárenská činnost, výlep plakátů, zprostředkovatelská činnost (krátkodobé nájmy sálů vč. zařízení)
Nadřízeným orgánem organizace je Město Tišnov. Navenek zastupuje organizaci ředitel.
Hlavní a doplňková činnost je oddělena důsledným střediskovým sledováním nákladů a výnosů na tyto dvě činnosti.
Organizace je od 1.11.2015 plátcem DPH.
Financování běžné činnosti organizace je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotná organizace se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem příjmů a výdajů (nákladů a výnosů).
3. Organizační struktura: naleznete na webu https://www.mekstisnov.cz/sites/default/files/meks_organizacni_schema_20...
4. Kontaktní spojení:
  o Kontaktní poštovní adresa: Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov 66601
  o Adresy středisek pro osobní návštěvy: naleznete na webu https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
  o Otevírací hodiny sekretariátu:
     Pondělí a středa 8.00 - 17:00 (polední přestávka 12-13 hod), pátek 8:00 - 12:00
  o Telefonní čísla: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
  o Adresa internetové stránky:  https://www.mekstisnov.cz/
  o Další elektronické adresy: naleznete https://www.mekstisnov.cz/meks/kontakty
5. Případné platby lze poukázat: KB Brno-venkov 41937641/0100
6. IČO: 49457543
7. DIČ: CZ49457543
8. Dokumenty
     o Seznamy hlavních dokumentů včetně rozpočtu naleznete na webu https://www.mekstisnov.cz/meks/povinne-zvrejnovane-informace
9. Žádost o informace: směřujte na sekretariat@kulturatisnov.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání:
  1. Sekretariát MěKS
  2. Elektronicky emailem na posta@kulturatisnov.cz
11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se podávají povinnému subjektu způsoby uvedenými pro příjem žádostí a dalších podání. Povinný subjekt je následně povinen odvolání předložit spolu se spisovým materiálem do 15 dnů ode dne jeho doručení svému nadřízenému orgánu, jímž je město Tišnov.
12. Formuláře: povinný subjekt nepoužívá 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: povinný subjekt nepoužívá
14. Předpisy:
  o Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  o Vydané právní předpisy: povinný subjekt nepoužívá
15. Úhrady za poskytování informací:
  o Sazebník úhrad za poskytování informací:  Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  o Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: povinný subjekt nepoužívá
16. Licenční smlouvy:
  o Vzory licenčních smluv povinný subjekt nepoužívá
  o Výhradní licence povinný subjekt nepoužívá
17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: naleznete na webu https://www.mekstisnov.cz/meks/povinne-zvrejnovane-informace

Multimediální dílna Městské knihovny Tišnov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016908

Název projektu: Multimediální dílna Městské knihovny Tišnov
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016908
Cíl projektu: Předmětem projektu je vytvoření multimediální dílny pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v budově Městské knihovny v Tišnově.
Cílem projektu je dále rozšíření nabídky neformálního vzdělávání pro žáky, studenty, pedagogy a další cílové skupiny. Dalším krokem je zpřístupnění dílny veřejnosti pro jejich potřeby a kreativní trávení volného času. Díky tomu budou nové technologie dostupné všem bez rozdílu. Cílem je vytvořit kreativní platformu pro spolupráci škol s neziskovými organizacemi, ale také hledat způsoby, jak prakticky v rámci volnočasových aktivit využít znalosti z formálního vzdělávání a jak rozvinout kompetence, k nimž mají neziskové organizace blízko.
Cílem projektu je dále podpořit rozvoj klíčových kompetencí IROP u cílových skupin (komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodovědné, technické a řemeslné obory)
Realizace projektu: 2022
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.