Josef Jambor

VÝSTAVY JOSEFA JAMBORA

zápůjčky z Tišnovské sbírky

GJJ NEMÁ V SOUČASNOSTI STÁLOU EXPOZICI SBÍRKY. VÝTVARNÁ DÍLA ZE SBÍRKY JSOU PREZENTOVÁNA V RÁMCI VLASTNÍHO VÝSTAVNÍHO PROGRAMU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAV JINÝCH GALERIÍ, KAM SVÁ SBÍRKOVÁ DÍLA ZAPŮJČUJE.
 
!!! VÝSTAVA DĚL JOSEFA JAMBORA S NÁZVEM TIŠNOVSKO JOSEFA JAMBORA A KRESBY Z BABIC PROBĚHNE V GJJ OD LISTOPADU 2024 !!!
 
Díla Josefa Jambora na téma zátiší s houbami, která spravujeme v Tišnovské sbírce, jsou od 27. 3. 2024 k vidění na výstavě Jako houba v srdci Vysočiny v HORÁCKÉ GALERII V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.
 https://www.horackagalerie.cz/probihajici-vystavy

HORÁCKÉ MUZEUM V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ připravilo částečnou reprízu výstavy Vcházení do obrazů Josefa Jambora, která se uskutečnila v Galerii Josefa Jambora v Tišnově na přelomu let 2021 a 2022. Zahájení výstavy: 23. 9. 2022.
https://hm.nmnm.cz/
 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ připravilo výstavu Krajiny Josefa Jambora, která se konala od 16. 12. 2022 do  27. 2. 2023. Základem vystavené kolekce byly obrazy z Tišnovské sbírky a z Horácké galerie v Novém městě na Moravě.
https://www.galeriehb.cz/cs/vystavy/archiv/1266-josef-jambor
 
Díla Josefa Jambora pravidelně představuje v intervencích s výstavami současného umění. 
V rámci výstavy Nad vodami Miloše Slámy a Jana Spěváčka (18. 2. - 10. 5. 2023) jste mohli shlédnout dva lepty Josefa Jambora na téma vodní hladiny.
 

 

Vcházení do obrazů Josefa Jambora

publikace

České a moravské krajiny se mnohá staletí utvářely jen málo proměnlivým způsobem hospodaření. Až teprve 20. století zasáhlo výrazně do jejich tvářnosti spolu s převratnými proměnami lidské společnosti. V odezvě těchto dějů se změny krajiny staly objektem zájmu mnoha oborů, které se jim a jejich důsledkům věnují.
Kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora představuje ukázku nevšedního mezioborového propojení přírodovědného zkoumání krajiny spolu s využitím krajinomalby. Metoda studia změn krajiny vychází z lokace míst malířovy tvorby v terénu a fotografického opakování záběrů. Vlastní „vcházení“ zahrnuje živý vstup do reálné krajiny z obrazu, získávání poznatků z vlastivědné a odborné literatury, okrajově i z prózy a poezie, hloubání nad starými a specializovanými mapami, zaznamenávání vzpomínek pamětníků a zkoumání flóry a vegetace (současné i minulé). Zejména flóra, popř. jí převážně utvářená vegetace, představuje jak významný krajinotvorný prvek, tak především vhodný indikátor procesů, které krajinu formují. V knize je tímto způsobem pojednáno více než šest desítek obrazů malíře plenéristy Josefa Jambora (1887—1964). Doprovázejí je textové komentáře, mapy a doprovodné, tematicky zaměřené fotografie.
Autoři: Jan Lacina, Petr Halas, kol. autorů
Vydáno: 2021, Ústav geoniky Akademie věd České republiky

výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora PROBĚHLA 16. 10. 2021 - 6. 2. 2022 V GJJ

Jan Lacina (in memoriam), Petr Halas

Výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora (16. 10. 2021 - 6. 2. 2022) představuje část výsledků projektu  Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, který se uskutečňuje  s podporou Technologické agentury České republiky. Je založen na dohledávání míst vzniku krajinomaleb (a fotografií), zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a písemných pramenů.
Změny krajiny jsou obvykle studovány s pomocí starých a novějších map či leteckých a družicových snímků. Uvedený projekt využívá navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a především, díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě, obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie. Některé realistické malby a grafiky, popřípadě staré fotografie, nám zanechaly svědectví o hospodaření v krajině, uspořádání sídelní struktury, o typech rostlinných společenstev, a někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin. Jelikož je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.
Akademický malíř Josef Jambor (1887–1964) patří k malířům ztvárňujícím krajinu tak věrně, že je možné jeho obrazy současně využívat i jako spolehlivý dokument pro studium krajiny a její proměny. Zaujetí jeho dílem vedlo autory projektu k záměru vydat k výstavě stejnojmennou publikaci, která vychází v lednu 2022. Je určena k rozvoji turismu městům a obcím, které leží v oblastech, jež se staly součástí našeho vědeckého výzkumu. Výstava i projekt vycházejí z již realizovaných podobných výstav „Vcházení do obrazů našich krajinářů“, pořádaných v letech 2014 v Galerii Josefa Jambora a 2015 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Jejich autorem byl tišnovský popularizátor přírodovědy a umění doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (1944–2020).
V rámci současného projektu se uskutečnily již dvě obdobné výstavy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě: Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy (2020) a Vcházení do krajinomalby a fotografie – západ Moravy a přilehlé Čechy (2021). Podobné výstavní přehlídky jsou ještě plánovány v roce 2022 v Muzeu ve Šlapanicích, v Podhoráckém muzeu v Předklášteří, v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
Návštěvníci výstavy mají nyní možnost spatřit obrazy Josefa Jambora nejen z Tišnovské sbírky, ale i z dalších významných státních institucí a soukromých sbírek. Současná expozice je ukázkou výsledných výstupů k vybraným obrazům podle zadání výzkumného projektu. Doprovodné texty k jednotlivým srovnáním svým obsahem mnohdy přesahují obvyklý rámec podobných prezentací. Věříme však, že si každý návštěvník najde na vybraných obrazech Josefa Jambora své oblíbené místo, k němuž se bude chtít vracet.
Oblastí našeho zájmu, jíž se ve výběru děl Josefa Jambora věnujeme, je převážně Českomoravská vrchovina, a to jak Jamborovo rodné Novoměstsko, tak i okolí Tišnova, s nímž spojil druhou polovinu svého života. Vybraný soubor obrazů otevřené krajiny doplňuje i několik ukázek jeho rané tvorby z městského prostředí Brna a Prahy – a tři kresby ze svitavského údolí nedaleko Babic, jež vznikly během Jamborova léčebného pobytu v tamním sanatoriu na samém sklonku jeho života.
Výstavu Vcházení do obrazů Josefa Jambora věnují autoři památce jejich učitele, kolegy a blízkého člověka, doc. Ing. Jana Laciny CSc.
Řešitelské instituce
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Autoři textů a scénáře výstavy
Petr Halas, Jan Lacina (in memoriam), Tomáš Koutecký, Michal Friedl, Eva Kallabová
Další spolupracovníci
Hana Skokanová, Václava Hrubá, Naděžda Malá, Ondřej Michálek, Josef Ptáček, Josef Šunka, Marek Havlíček, Tomáš Slach

Josef Jambor – Okouzlení krajinou

Výstava obrazů z odkazu Josefa Jambora městu Tišnovu v Domu Gustava Mahlera v Jihlavě

Výstavu Okouzlení krajinou vidělo během jejího trvání bezmála 500 návštěvníků.
V rámci výstavy proběhla 15. února v zaplněných prostorách galerie Domu Gustava Mahlera v Jihlavě komentovaná prohlídka. Mezi obrazy Josefa Jambora, které byly na výstavu zapůjčeny z majetku města Tišnova provázel několik desítek návštěvníků pan František Vejpustek, kterému patří velký dík za odborný a poutavý výklad.
Doufejme, že tato výstava bude úspěšným začátkem ve snaze zviditelnit odkaz Josefa Jambora a že se nám podaří Galerii Jamborův dům dostat do širšího povědomí veřejnosti nejen v Tišnově a blízkém okolí.

Akademický malíř Josef Jambor

Čestný občan města Tišnova

Josef Jambor pocházel z Pohledce, vesničky u Nového Města na Moravě, kde se narodil v rodině koláře dne 29. října 1887. Po maturitě na novoměstské reálce ho srdce táhlo na pražskou Akademii výtvarných umění, ale na přání rodičů vstoupil na českou techniku do Brna, kde absolvoval kurz pro zeměměřiče. Teprve když se stal geometrem a získal základní existenci, nebránili mu rodiče v jeho uměleckých touhách. V roce 1914 vstoupil tedy Jambor na Akademii a postupně studoval u prof. Loukoty, Bukovace a Švabinského. Studia ukončil v roce 1919.
V následujících letech Jambor hodně cestoval. Navštívil Bosnu a Dalmácii, Německo, Holandsko a hlavně Itálii. Odevšad si přinášel bohatství zážitků a uměleckých námětů. Po svém návratu z cest žil nejprve v Praze, pak v Novém Městě na Moravě a od roku 1931 v Tišnově.
Českomoravská vysočina, především však krajina kolem Nového Města na Moravě, se stala malířskému citu Josefa Jambora zdrojem nevyčerpatelné inspirace a není divu, že se malíř nejraději zdržoval v samém centru tohoto kraje – ve vesničce Blatiny pod Devíti skalami.
Josef Jambor byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a působil rovněž v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Na výstavě Bloku v roce 1946 dostal za obraz Vřes na úvoze cenu země Moravskoslezské.

Město Tišnov Josefa Jambora u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin jmenovalo svým čestným občanem. K pětasedmdesátinám se Mistru Jamborovi dostalo čestného titulu zasloužilý umělec.
Josef Jambor zemřel 17. září 1964 jako jeden z velkých, nejosobitějších malířů Vysočiny.