výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny Coffein

výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny Coffein

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
se sídlem: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
IČO: 49457543
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru kavárny Coffein (včetně uvedeného vybavení) v objektu Městského kulturního střediska Tišnov, Mlýnský 152, 666 01 Tišnov

    1) Předmět výběrového řízení
Předmětem plnění je zajištění provozu, správy a údržby nebytového prostoru – stávající kavárny Coffein (včetně provozního vybavení) a zabezpečení služeb při kulturních akcích konaných v Městském kulturním středisku Tišnov nebo pořádaných Městským kulturním střediskem Tišnov.

Prohlídka prostor je možná v termínech:
    • pondělí 13. 11. 2023 v 10:00
    • pondělí 20. 11. 2023 v 18:00
    • nebo po dohodě na telefonním čísle 737 156 282

Prostor kavárny činí cca 68 m2 a zahrnuje:
    • kavárnu
    • zázemí baru
    • přípravnu pokrmů
    • WC

Ke kavárně patří i vývěska umístěná před kavárnou.

Vybavení kavárny:
    1. Kávovar Nuova Simonelli Apia 1GR (pozn. zadavatele: kávovar je na hranici životnosti, nový kávovar dle svého výběru si bude hradit nájemce)
    2. Mraznička LG – GC – 154SQW
    3. Chladící vitrína Nordline RT 78B-1
    4. Mlýnek na kávu San Marco SM 90
    5. Patronový změkčovač vody BTW Bestma
    6. Vitrína Nordline RTW 120
    7. Myčka skla jednoplášťová
    8. Výčepní zařízení 3 kohouty + odkapní myska s ostřikem
    9. Chladící box na pivo 6x50l Keg skládací (pivní sklad)
    10. Agregát k chladícímu boxu SKB horní
    11. Chladící zařízení BKG 50/40 SD PX3 + narážeče na pivo 6ks
    12. Pěnič mléka Sage BMF 600 – 2 ks
    13. Výrobník ledu SS25A
    14. Dotykový panel pokladna ET-715 meta
    15. Tiskárna partner RP  330L
    16. Nábytek vnitřní i venkovní (bar, stoly, lavice, židle) – přesný soupis bude součástí nájemní smlouvy
    17. Stolní inventář (přesný soupis bude součástí nájemní smlouvy)

    2) Požadavky a podmínky vyhlašovatele
    • zajištění celoročního pravidelného provozu kavárny – baru s vysokým provozním standardem odpovídajícím potřebám kulturního zařízení (personál, služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu); otevírací doba minimálně středa–neděle,
    • zajištění provozu kavárny – baru v souvislosti s pořádáním kulturních akcí v budově Městského kulturního střediska Tišnov,
    • součinnost s pronajímatelem umožňující pronajímateli pořádat v pronajatém prostoru své kulturní akce (výstavy, koncerty, přednášky, besedy, autorská čtení apod.),
    • spolupráce na kulturních akcích pořádaných Městským kulturním střediskem Tišnov,
    • zákaz instalace technických zařízení (např. záznamového zařízení či audio systému) v pronajatých prostorách bez souhlasu.

Smluvní podmínky nájmu:
    • nájem na dobu neurčitou, nájemné v ceně v místě obvyklé (10 000 Kč/měsíc),
    • úhrada služeb a energií na základě skutečné spotřeby,
    • výpověď bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců,
    • výpovědní lhůta 1 měsíc při opakovaném porušení smluvních podmínek,
    • kauce ve výši 3 měsíčních nájmů,
    • pojištění odpovědnosti v průběhu nájemního vztahu proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,
    • úhrada oprav na veškerém provozním zařízení, na které se nevztahují záruční podmínky; tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány,
    • úhrada škod na zařízení a vybavení kavárny při skončení nájmu,
    • dohoda s pronajímatelem o způsobu užívání prostor využívaných společně kavárnou i Městským kulturním střediskem Tišnov (skladovací prostory).

    3) Způsob přihlášení a náležitosti nabídky
Nabídka bude zpracována v písemné formě a bude podána v neprůhledné zalepené obálce označené: „Výběrové řízení na nájemce kavárny Coffein“ „NEOTVÍRAT “
Obálka bude označena adresou uchazeče, na níž je případně možné zaslat oznámení o výsledku řízení.
Nabídka musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2023 poštou nebo osobně do 30. 11. 2023 do 10:00 hod. na adresu zadavatele: Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, 666 01

Nabídka musí obsahovat:
    a) identifikační údaje uchazeče včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail),
    b) kopii živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti,
    c) výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dnů,
    d) čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidence daní zachyceny nedoplatky (v ČR, případně zemi sídla, místa podnikání či obci),
    e) čestné prohlášení uchazeče že nemá nedoplatek na pojistném a sociálním zabezpečení,
    f) čestné prohlášení uchazeče, že vůči němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení, či v posledních 3 letech vůči němu nebyl prohlášen konkurz či povolena reorganizace, a to i v případě, že v tomto období byl zájemce v pozici statutárního orgánu nebo byl členem statutárního orgánu právnické osoby,
    g) návrh ceny za pronájem,
    h) stručná vlastní koncepce provozování kavárny v součinnosti s pronajímatelem (je vítána prodejní i marketingová součinnost s Městským kulturním střediskem Tišnov) včetně návrhu nabízeného sortimentu s orientačním uvedením cen,
    i) případné reference.

    4) Hodnocení nabídek
Otevírání obálek proběhne: 1. 12. 2023 v 10:00 hod. v sídle zadavatele, tj. v Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně ve lhůtě do 10 dnů ode dne vyhodnocení nabídek, tj. nejpozději do 11. 12. 2023.

Kritéria výběru
    1. kritérium (váha 70 %) – nabídky budou hodnoceny podle předložené koncepce (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, druh a rozsah sortimentu kavárny s uvedením orientačních cen), prezentace a referencí.
    2. kritérium (váha 30 %) – nabídky budou hodnoceny podle nejvyšší nabídky na měsíční výši celkového nájmu.

Hodnotící systém
Nabídky jsou hodnoceny tak, že v případě tří uchazečů je nejlepší nabídka ohodnocena 3 body, následující pak 2 body atd. Udělený počet bodů bude násoben váhou kritéria.
V případě prvního kritéria bude udělení bodů probíhat individuálně dle subjektivních rozhodnutí hodnotitelů, přičemž hodnotitel své rozhodnutí odůvodní.
Výběrové řízení vyhrává uchazeč s největší počtem dosažených bodů.

    5) Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne: ředitel Mgr. Jan Brdíčko, mob.: 737 156 282, e-mail: jan.brdicko@kulturatisnov.cz .