Nová pravidla Tišnovské televize

Nová pravidla Tišnovské televize

Tišnovská televize
Pravidla tvorby a obsahu programu

1. Poslání:
objektivní, politicky neutrální informování o společenském, hospodářsko-ekonomickém, kulturním a sportovním dění vztahujícímu se k městu Tišnovu a Správnímu obvodu města Tišnova.
2. Organizační uspořádání:
Tvorba obsahu Tišnovské televize je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (MěKS).
Provozovatelem Tišnovské televize dle zákona 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů je společnost itself s.r.o.

3. Definice vztahů:
Tišnovská televize se prioritně řídí zřizovací listinou příspěvkové organizace MěKS. Dále pak hierarchickou strukturou Městského kulturního střediska. Je nestranným médiem, o jehož obsahu a stanovení priorit vysílání výhradně rozhoduje Městské kulturní středisko.
Podněty k natáčení může přinášet každý organizátor akce – vždy v dostatečném předstihu (minimálně 1 týden předem, při akci většího rozsahu dříve). Organizátoři komunikují primárně se zaměstnanci TTV, případně s editorem. TTV si vyhrazuje právo na výběr natáčení akcí a na konečné sestavení vysílání.
Komise pro komunikaci a média je metodickým a poradním orgánem, který TTV dodává zpětnou vazbu a podněty k činnosti. Má právo požadovat vysvětlení obsahu vysílání, může navrhnout jeho úpravu a doporučit témata ke zpracování. Pravidelně monitoruje činnost TTV a případné podněty sděluje editorovi TTV a vedoucímu TTV na schůzích komise. Komunikace s TTV (radnice-zaměstnanci TTV) probíhá i přímo – důležité informace či priority sděluje TTV přímo starosta, členové Rady města či vedoucí Odboru kancelář starosty a tajemníka.
Vedoucí TTV formálně odpovídá za činnost střediska, na pravidelných poradách monitoruje záležitosti spadající do jeho gesce, chod střediska, může navrhovat dramaturgické podněty, rozhoduje o sporných problémech. Přímo komunikuje s editorem, který podává zprávy o aktuálním dění ve středisku a s Komisí pro komunikaci a média na měsíčních schůzích.
Editor TTV koordinuje činnost televize, vytváří spolu se zaměstnanci TTV dramaturgický plán vysílání a schvaluje ho, věnuje se redaktorské a moderátorské práci, kontroluje vysílání, vytváří a kontroluje jednotlivé reportáže. Iniciuje pravidelné porady se zaměstnanci TTV. Je v přímém kontaktu s vedoucí, zaměstnanci a Komisí pro komunikaci a média. Je hlavním kontaktem pro veřejnost z hlediska reálného vedení střediska.
Zaměstnanci TTV na HPP jsou dva. Oba dva jsou střihači a kameramani, jeden z nich navíc redaktor a moderátor. Podléhají editorovi, který deleguje úkoly a priority z vyšších pozic. Pracovníci TTV přijímají a aktivně vyhledávají podněty na vysílání, zpracovávají agendu, vytvářejí dramaturgický plán. Technicky a organizačně zajišťují činnost televize – natáčení událostí, záznamu schůze zastupitelstva města Tišnova a upoutávek, zpracování materiálů, odbavení vysílání pro kabel, zveřejňování vysílání na webu TTV, youtube a facebooku, agendu spojenou s inzercí, tvorbu infosmyčky.
 
4. Pokrytí:
Vysílání TTV pokrývá katastrální území města Tišnova.
5. Obsah a program televize:
• Strategický rámec: osu programu tvoří opakující se roční cyklus tradičních akcí, na které je s blížícím se datem zavedena pozornost (pozvánka, upoutávka, poté natočení reportáže či magazínu) doplněné o důležité aktuality z dění ve městě a správním obvodu města
• Obsahová vyváženost – snaha o min. jednu zprávu věcně-informativního charakteru (z radnice, úřadu, chod města), zprávy o společenském dění (ze škol, spolků, organizací) a z kultury, sportovní reportáže, reportáže z dění mimo Tišnov ve spádových obcích ORP Tišnov
6. Programové schéma vysílání:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Složení vysílání:
1. Vysílání zpravodajství a publicistiky - info z města, kultury, sportu, ostatní:
Město = informace o důležitých událostech v Tišnově a okolí
Kultura = výstavy, koncerty, divadla, trhy
Sport = klubový, zájmový
Ostatní = informace o akcích místních sdružení, sborů, neziskových organizací
2. Infosmyčka = složená z graficky zpracovaných slidů:
a) Pozvánky na akce a události (pro neziskové organizace, společenské a sportovní události atp., zpravidla zveřejnění zdarma  - pokud je bez grafického podkladu, tzn. obsahuje pouze text).
b) Inzerce: zveřejněna vždy s novým vysíláním
c) Komerční inzerce je placena vždy za každý započatý týden v plné výši. Vždy se platí za každý započatý týden. Cena je za 1 obrázek na 1 týden.
Pozn.: Pokud se jedná o akutní událost, je možné ji zařadit i v jiném dni.

7. Plánování natáčení:
• Měsíční (první pondělí v měsíci) – rešerše všech dostupných informačních zdrojů (radnice, MěKS, KKM, ostatní)
• 14-ti denní: TTV pracuje ve 14-ti denních plánovacích výrobních cyklech
• Týdenní (každé pondělí porada) – plán na 14 dní dopředu. Plán prochází schvalovacím procesem editorem televize. Vysílací plán se mění v závislosti na aktuálních událostech.
8. Aktuální zaměstnanci:
kameraman, střihač, technik - Miroslav Dvořák (HPP)
redaktorka, moderátorka, kamera, střih – Marie Kadlecová (HPP)
kameraman, střihač – Oldřich Fiala
Externí redaktoři: Jiří Slanina, Kateřina Beranová
Externí kameramani: Tomáš Jambor, Václav Havlíček

Editorka: Eva Nováčková
Vedoucí TTV: Alena Ochrymčuková
Tato pravidla byla schválena na RM 3.6. 2015.