Josef Jambor

Výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora rozpracovaná doc. Janem Lacinou a dokončená Petrem Halasem, Ph.D., se uskuteční v GJJ v únoru - dubnu 2021

Akademický malíř Josef Jambor - Čestný občan města Tišnova

Josef Jambor pocházel z Pohledce, vesničky u Nového Města na Moravě, kde se narodil v rodině koláře dne 29. října 1887. Po maturitě na novoměstské reálce ho srdce táhlo na pražskou Akademii výtvarných umění, ale na přání rodičů vstoupil na českou techniku do Brna, kde absolvoval kurz pro zeměměřiče. Teprve když se stal geometrem a získal základní existenci, nebránili mu rodiče v jeho uměleckých touhách. V roce 1914 vstoupil tedy Jambor na Akademii a postupně studoval u prof. Loukoty, Bukovace a Švabinského. Studia ukončil v roce 1919.
V následujících letech Jambor hodně cestoval. Navštívil Bosnu a Dalmácii, Německo, Holandsko a hlavně Itálii. Odevšad si přinášel bohatství zážitků a uměleckých námětů. Po svém návratu z cest žil nejprve v Praze, pak v Novém Městě na Moravě a od roku 1931 v Tišnově.
Českomoravská vysočina, především však krajina kolem Nového Města na Moravě, se stala malířskému citu Josefa Jambora zdrojem nevyčerpatelné inspirace a není divu, že se malíř nejraději zdržoval v samém centru tohoto kraje – ve vesničce Blatiny pod Devíti skalami.
Josef Jambor byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a působil rovněž v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Na výstavě Bloku v roce 1946 dostal za obraz Vřes na úvoze cenu země Moravskoslezské.

Město Tišnov Josefa Jambora u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin jmenovalo svým čestným občanem. K pětasedmdesátinám se Mistru Jamborovi dostalo čestného titulu zasloužilý umělec.
Josef Jambor zemřel 17. září 1964 jako jeden z velkých, nejosobitějších malířů Vysočiny.

Josef Jambor – Okouzlení krajinou

Výstava obrazů z odkazu Josefa Jambora městu Tišnovu v Domu Gustava Mahlera v Jihlavě

Výstavu Okouzlení krajinou vidělo během jejího trvání bezmála 500 návštěvníků.
V rámci výstavy proběhla 15. února v zaplněných prostorách galerie Domu Gustava Mahlera v Jihlavě komentovaná prohlídka. Mezi obrazy Josefa Jambora, které byly na výstavu zapůjčeny z majetku města Tišnova provázel několik desítek návštěvníků pan František Vejpustek, kterému patří velký dík za odborný a poutavý výklad.
Doufejme, že tato výstava bude úspěšným začátkem ve snaze zviditelnit odkaz Josefa Jambora a že se nám podaří Galerii Jamborův dům dostat do širšího povědomí veřejnosti nejen v Tišnově a blízkém okolí.