Josef Jambor

Expozice Josefa Jambora byla přesunuta do Muzea města Tišnova

Akademický malíř Josef Jambor - Čestný občan města Tišnova

Josef Jambor pocházel z Pohledce, vesničky u Nového Města na Moravě, kde se narodil v rodině koláře dne 29. října 1887. Po maturitě na novoměstské reálce ho srdce táhlo na pražskou Akademii výtvarných umění, ale na přání rodičů vstoupil na českou techniku do Brna, kde absolvoval kurz pro zeměměřiče. Teprve když se stal geometrem a získal základní existenci, nebránili mu rodiče v jeho uměleckých touhách. V roce 1914 vstoupil tedy Jambor na Akademii a postupně studoval u prof. Loukoty, Bukovace a Švabinského. Studia ukončil v roce 1919.
V následujících letech Jambor hodně cestoval. Navštívil Bosnu a Dalmácii, Německo, Holandsko a hlavně Itálii. Odevšad si přinášel bohatství zážitků a uměleckých námětů. Po svém návratu z cest žil nejprve v Praze, pak v Novém Městě na Moravě a od roku 1931 v Tišnově.
Českomoravská vysočina, především však krajina kolem Nového Města na Moravě, se stala malířskému citu Josefa Jambora zdrojem nevyčerpatelné inspirace a není divu, že se malíř nejraději zdržoval v samém centru tohoto kraje – ve vesničce Blatiny pod Devíti skalami.
Josef Jambor byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a působil rovněž v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Na výstavě Bloku v roce 1946 dostal za obraz Vřes na úvoze cenu země Moravskoslezské.

Město Tišnov Josefa Jambora u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin jmenovalo svým čestným občanem. K pětasedmdesátinám se Mistru Jamborovi dostalo čestného titulu zasloužilý umělec.
Josef Jambor zemřel 17. září 1964 jako jeden z velkých, nejosobitějších malířů Vysočiny.

Josef Jambor – Okouzlení krajinou

Výstava obrazů z odkazu Josefa Jambora městu Tišnovu v Domu Gustava Mahlera v Jihlavě

Výstavu Okouzlení krajinou vidělo během jejího trvání bezmála 500 návštěvníků.
V rámci výstavy proběhla 15. února v zaplněných prostorách galerie Domu Gustava Mahlera v Jihlavě komentovaná prohlídka. Mezi obrazy Josefa Jambora, které byly na výstavu zapůjčeny z majetku města Tišnova provázel několik desítek návštěvníků pan František Vejpustek, kterému patří velký dík za odborný a poutavý výklad.
Doufejme, že tato výstava bude úspěšným začátkem ve snaze zviditelnit odkaz Josefa Jambora a že se nám podaří Galerii Jamborův dům dostat do širšího povědomí veřejnosti nejen v Tišnově a blízkém okolí.

foto: M. Dvořáková

ODKAZ JOSEFA JAMBORA MĚSTU TIŠNOVU

Nová expozice Josefa Jambora byla otevřena 17. května 2013 v Muzeu města Tišnova

Malíř Josef Jambor odkázal městu Tišnovu celkem 40 obrazů, 14 kusů drobné grafiky, 4 kresby a 7 obrazů z tvorby jiných malířů. U příležitosti otevření stálé výstavy Jamborova odkazu v jeho ateliéru v roce 1965 darovala městu pro doplnění expozice další předměty z malířovy pozůstalosti umělcova manželka paní Božena Jamborová. Na základě uzavřené hospodářské smlouvy mezi Městským národním výborem v Tišnově a Okresním muzeem Brno - venkov ze dne 23. března 1983 byla celá malířova pozůstalost z důvodu bezpečného a odborového uložení celé kolekce a jejího zpřístupnění nejširší veřejnosti přestěhována do Podhoráckého muzea v Tišnově - Předklášteří s podmínkou, že v případě zřízení městské galerie v Tišnově bude odkaz Josefa Jambora vrácen městu. Po dokončení rekonstrukce muzejní budovy bylo Podhorácké muzeum dne 23. září 1990 zpřístupněno veřejnosti a celá kolekce Jamborových obrazů včetně grafiky byla vystavena.
Od 9. listopadu 1996 do 31. prosince 2012 byla celá kolekce vystavena v Galerii Jamborův dům. Od 17. května 2013 můžete novou expozici vidět v Muzeu města Tišnova. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 
Dlouhodobá výstava obrazů  v muzeu
V roce 2013 uplynulo padesát let od úmrtní Josefa Jambora - významného malíře a čestného občana města Tišnova.
Nová instalace přinesla nejen větší komfort pro návštěvníky, ale především umožnila obrazy vystavit v prostorách s vhodnějším mikroklimatem a technickými parametry, které jsou nezbytné pro dlouhodobé umístění obrazů i veřejnou prezentaci. Návštěvníci se mohou těšit na průběžné obměny výstavy. V pravidelných intervalech budou veřejnosti představovány ucelené soubory Jamborových obrazů doplněné o zapůjčená díla nebo obrazové a zvukové dokumenty přibližující tvorbu i život malíře.
Nejširší veřejnosti je méně známá skutečnost, že Jamborův odkaz neobsahuje pouze jeho autorská díla, ale také obrazy dalších významných umělců. Po mnoha letech byl znovu vystaven nejcennější z nich, zrestaurovaný obraz Joži Úprky Žena z Vlčnova. Při hlubším zamyšlení nacházíme mezi Jamborem a Uprkou určité paralely. Oba svoji tvorbu nerozlučně svázali s rodným krajem a prostými náměty. Způsobem malby a výtvarným uvažováním nereflektovali tzv.  –ismy prvních desetiletí 20. století. Ve své době se tak dostali mimo okruh zájmu teoretiků výtvarného umění, důsledkem byla určitá stigmatizace – zařazení do skupiny „regionálních umělců“. Dnes, s větším časovým odstupem dochází, zcela přirozeně, k přehodnocování jejich díla.

  • Vernisáž Jamborovy výstavy v Muzeu města Tišnova
  • Vernisáž Jamborovy výstavy v Muzeu města Tišnova
  • Vernisáž Jamborovy výstavy v Muzeu města Tišnova